You are here

Share page with AddThis

Warunki i Postanowienia

Warunki i Postanowienia.

Witamy na stronie internetowej www.syngentaflowers.pl

Witryna ta została stworzona w celu przekazania ogólnych informacji na temat firmy Syngenta , jej produktów i usług. Korzystanie z tej strony internetowej jest możliwe pod warunkiem przestrzegania zawartych tu Warunków i Postanowień.

Akceptacja niniejszych Warunków i postanowień.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i postanowieniami.

Dostęp oraz korzystanie przez użytkownika z tej witryny sieci Web oraz materiałów na niej umieszczonych uwarunkowane są zaakceptowaniem i przestrzeganiem w pełni niniejszych warunków i postanowień. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków i postanowień , powinien opuścić witrynę www.floriproservices.pl oraz zaprzestać dalszego korzystania i pobierania jakichkolwiek materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem.

Z Polityką Prywatności, która stanowi część Warunków i Postanowień witryny www.syngentaflowers.pl można zapoznać się klikając na przycisk "Polityka prywatności" na dole tej strony.

Syngenta zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z warunkami i postanowieniami przy każdorazowym korzystaniu z tej strony internetowej.

Prawa autorskie oraz ograniczenie korzystania z zawartości witryny sieci Web.

Wszystkie materiały zawarte na tej stronie internetowej ( „ Zawartość”) jak : teksty, zdjęcia, ilustracje, grafiki, pliki audio, pliki wideo i audio-wideo, są chronione prawem autorskim.
Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, pobierania i powielania zawartości niniejszej witryny sieci Web jedynie pod warunkiem :

1.   wykorzystywania pobranych , darmowych materiałów tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku lub do dalszych kontaktów z firmą Syngenta;

2.   nie publikowania , nie rozsyłania całości lub części pobranych materiałów na innych stronach internetowych ;

3.   nie publikowania , nie emitowania jakiejkolwiek części niniejszej witryny sieci Web jako elementu innej witryny sieci Web lub w mediach ;

4.   nie modyfikowania lub zmieniania w jakikolwiek sposób treści, praw autorskich, znaków towarowych lubostrzeżeń o poufności.

Oprócz powyższych postanowień, nie wolno kopiować, pobierać, drukować, publikować, wyświetlać, wykonywać, rozpowszechniać, przesyłać, przekazywać, tłumaczyć, zmieniać, dodawać, aktualizować, kompilować, skracać lub w inny sposób zmieniać lub dostosowywać całość lub część zawartości tej stronybez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od firmy Syngenta. Oprócz powyższych postanowień żadne prawa, tytuły, udziały do pobranych materiałów nie przysługują użytkownikowi ,który pobrał te wiadomości za pośrednictwem strony www.syngentaflowers.pl.

Oprócz powyższych ograniczeń , żadne prawa, tytuły i korzyści dotyczące pobranego materiału nie przysługują użytkownikowi, pobrał te materiały za pośrednictwem strony Syngenta.com.

Powyższe postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach i Postanowieniach nie są interpretowane jako przyznanie licencji lub innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej Syngenta lub osobom trzecim

Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych warunkach i postanowieniach nie można powielać, wyświetlać ani w inny sposób używać jakiegokolwiek znaku towarowego, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Syngenta. 

Sugestie i pomysły Użytkowników
Będziemy wdzięczni za Państwa komentarze i uwagi dotyczące tej witryny sieci Web.

Wszystkie informacje i materiały przekazane do Syngenta za pośrednictwem tej witryny, takie jak : uwagi, opinie, pomysły, pytania, projekty, dane itp., będą uważane za jawne i niezastrzeżone. Z tego powodu, prosimy nie wysyłać do nas jakiekolwiek informacji lub materiałów, nie przeznaczonych dla Syngentazawierających poufne informacje oraz materiałów autorskich.

Komunikując się i przesyłając materiały za pośrednictwem tej witryny, nieodpłatnie

przekazujecie Państwo, na całym świecie, tytuły i korzyści oraz wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do informacji i / lub materiałów przesyłanych do Syngenta.

Syngenta  ma prawo do użytkowania wszelkich informacji i / lub materiałów przesyłanych za pośrednictwem tej witryny, pomysłów, koncepcji, know-how lub technologii zawartych w tych informacjach i / lub materiałach mających na celu nie tylko rozwój, produkcję i sprzedaż produktów .

Syngenta ma prawo do wykorzystywania powyższych informacji lub materiałów bez ograniczeń i bez żadnego odszkodowania dla osoby, która umieściła te informacje lub materiały.

Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność informacji i materiałów umieszczonych przez nich za pośrednictwem tej strony.

Należy pamiętać, że Państwa wnioski (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego) nie są prawnie wiążące dla Syngenta. Dlatego, faktury, przypomnienia itp. należy wysyłać wyłącznie na adresy określonew odpowiedniej umowie.

Informacje dotyczące innych firm

Niektóre informacje, artykuły i inne materiały dostępne na tej stronie są dostarczane Syngenta przez osoby trzecie. Zostały umieszczone na naszej stronie internetowej bez weryfikacji źródła ich pochodzenia jedynie dla wygody i korzyści użytkowników tej strony. Firma Syngenta nie udziela żadnej gwarancji ani zapewnień,że materiały innych firm są aktualne, dokładne, kompletne i wiarygodne .

Syngenta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem informacji i materiałów od innych firm.

Linki do innych stron internetowych
Strona ta zawiera linki do stron, które nie są obsługiwane przez firmę Syngenta. Linki zostały umieszczone w celach informacyjnych i wyłącznie dla wygody użytkowników. Syngenta nie kontroluje takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość oraz nie ma jakichkolwiek związków z ich operatorami.Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Informacje o produkcie 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przeznaczone tylko i wyłącznie w celu promowania firmy Syngenta , jej produktów i usług. Aby uzyskać szczegółowe porady i instrukcje związane z naszymi produktami i usługmi, prosimy o kontakt bezpośrednio z Syngenta. Osoby zamierzające skorzystać ze środków ochrony roślin lub produktów nasiennych powinny przeczytać i postępować zgodnie z informacjami zawartymi na dołączonych etykietach produktu oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów odnoszących się do korzystania z tych produktów. Przed użyciem jakiegokolwiek środka ochrony roślin, należy upewnić się, że jest on dopuszczony do stosowania w danym kraju.

Globalna dostępność

Ponieważ na całym świecie w różnych krajach obowiązują różne prawa i wymogi regulacyjne, niektóre produkty mogą być dostępne w niektórych krajach, a w innych nie. Ta witryna może zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów Syngenta, programów i usług, które mogą nie być dostępne lub nie zostały zgłoszone w Państwa kraju. W sprawie pytań dotyczących dostępności produktów, programów i usług należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Syngenta lub bezpośrednio z firmą Syngenta.

Prawo do zmiany witryny sieci Web

Syngenta rezerwuje sobie prawo do zmiany zawartości i funkcjonalności tej strony w jakikolwiek sposób,lub do ograniczenia dostępu do tej strony sieci Web oraz do zamknięcia tej strony w każdej chwili, z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia i w żaden sposób nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian.

Informacje na stronie www.syngentaflowers.pl nie stanowią oferty lub zaproszenia do inwestycji

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią i nie mogą być uznane za ofertę lub zaproszenie do inwestowania w akcje lub inne papiery wartościowe firmy Syngenta. Żadna tego typu oferta nie została przedstawiona ani zapowiadana .

Ceny akcji i dochód z tych akcji, mogą w każdym czasie ulec zmianie i potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że wyniki w przeszłości mogą różnić się od przyszłych wyników . Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć niezależnej finansowej porady przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.                                                                                            

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Nasza strona internetowa może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości – np. stwierdzenia nie dotyczące faktów historycznych, a także oświadczenia dotyczące naszych przekonań i oczekiwań. Stwierdzenia te oparte są na aktualnych planach, ocenach i przewidywaniach, za które Syngenta w żaden sposób nie odpowiada. Oświadczenia te nieodłącznie wiążą się z ryzykiem i niewiadomymi, na któreSyngenta nie ma wpływu . Syngenta nie zobowiązuje się do uaktualniania jakichkolwiek oświadczeń w świetle nowych informacji lub przyszłych wydarzeń .

Warunki gwarancji

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej przekazane zostały użytkownikowi w postaci, w jakiej są udostępniane, dla własnych wewnętrznych celów użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji ani innych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym wszelkich domniemanych gwarancji jakości, zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw osób trzecich.

W żadnych okolicznościach syngenta nie gwarantuje, że działanie niniejszej witryny internetowej będzie nieprzerwane, bezpieczne i pozbawione błędów.

Syngenta  nie ponosi odpowiedzialnośc i nie gwarantuje, że zawartość niniejszej strony internetowej jest wolna od wirusów, robaków komputerowych i innych niepożądanych programów, które mogą powodować zakłócenia lub zniszczenia danych.

Jakkolwiek syngenta dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na tej stronie internetowej były dokładne i aktualne, to informacje te mogą być niepełne lub nieaktualne i mogą zawierać nieścisłości lub błędy drukarskie. 

Syngenta nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących korzystania, ważności, dokładność i aktualności ani wiarygodność lub skutków korzystania z tej strony internetowej lub dowolnych informacji opublikowanych na niniejszej stronie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Uzytkownik korzysta z tej strony internetowej na własną odpowiedzialność. W żadnych okolicznościach, syngenta, jej partnerzy ani żaden z dyrektorów tych firm, członków zarządu, pracowników nie ponoszą odpowiedzialnośći, zgodnie z obowiązującym prawem, za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wynikające z lub w związku z dostępem, a także korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z tej strony lub polegania na informacjach publikowanych na tej stronie.oprócz powyższych ograniczeń, syngenta nie jest odpowiedzialna w jakikolwiek sposób za możliwe błędy lub pominięcia w treści tego serwisu; dotyczy to w szczególności wszelkich informacji o produktach i usługach dostarczanych przez firmę syngenta. Jest to kompleksoweograniczenie odpowiedzialności dotyczące wszystkich strat i szkódjakiegokolwiek rodzaju bezpośrednich lub pośrednich, ogólnych, specjalnych,ubocznych, moralnych lub innych, w tym bez ograniczeń, utratę danych,przychodów lub zysków. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie nawet,jeśli zarzuty oparte są na umowie, zaniedbaniu, rękojmi lubinnej podstawie.

Jeśli jakakolwiek część tego ograniczenia okaże się nieważna lub niewykonalna, wówczas łączna odpowiedzialność syngenta i / lub jej filii w takich okolicznościach wobec zobowiązań jest ograniczona i nie przekroczy kwoty studolarów (100,00 $).

Data wejścia w życie

Zasady i warunki określone powyżej zostały wprowadzone w życie z 06 października 2009.